Cwrdd â'r Tîm

Ein Staff

Mae MPCT yn gyflogwr arobryn sydd wedi cael ei gydnabod fel cyflogwr Platinwm gan Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP).

Mae cryfder yr arweinyddiaeth yn MPCT wedi’i nodi fel uchafbwynt, ac mae cyflogeion yr MPCT yn aml yn crybwyll am yr ymddiriedaeth sydd ganddynt yn eu harweinwyr, a’u cred bod arweinwyr yn awyddus i wneud y peth iawn yn eu gwaith, gan gael yr effaith fwyaf cadarnhaol posibl ar eu cydweithwyr a’r rhai y mae MPCT yn eu gwasanaethu. Mae’r ffocws hwn wedi’i fodelu a’i lywio gan uwch arweinwyr, ond yn fwy na hynny mae’r diwylliant hwn o ymddiriedaeth, gofal a pharch wedi ei sefydlu ar bob lefel ac ym mhob tîm sy’n rhan o’r sefydliad.

UWCH DÎM ARWEINYDDIAETH
UWCH DÎM RHEOLI
Rheolwyr Gweithredu Rhanbarthol
Penaethiaid Adrannau

Best Companies

Mae achrediad Best Companies yn dangos bod ymgysylltu yn y gweithle yn cael ei drin fel mater o bwys, gan gynhyrchu amgylcheddau ‘da iawn’, ‘rhagorol’ ac ‘o’r radd flaenaf’.

Yn 2021 cyrrhaeddodd MPCT ei safle uchaf erioed, sef 791 allan o 900, gan eu gosod yn yr haen uchaf, tair seren. Nid yn unig fod yr achrediad yn uwch na’r ddwy seren a gafwyd yn 2020, sef 720 ar y rhestr, mae’n arbennig o arwyddocaol hefyd gan i’r arolwg gael ei gynnal tra bod cyfyngiadau’r cyfnod clo ar waith. Dangosodd yr arolwg fod 99 y cant o’r staff yn cytuno bod MPCT yn awyddus i helpu pobl o gefndiroedd difreintiedig, a dywedodd 93 y cant eu bod “wrth eu bodd yn gweithio i’r sefydliad hwn”.


Investors In People Platinwm

Ym mis Mai 2019, dyfarnwyd yr achrediad PLATINWM uchaf posibl i ni gan Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP), achrediad a ddelir gan ddim ond 70, neu 1%, o’r 8,300 o gwmnïau yn y DU sydd ag achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Ym mis Mai 2019, dyfarnwyd yr achrediad PLATINWM uchaf posibl i ni gan Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP), achrediad a ddelir gan ddim ond 70, neu 1%, o’r 8,300 o gwmnïau yn y DU sydd ag achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae safonau Buddsoddwyr mewn Pobl yn achrediadau a gydnabyddir yn rhyngwladol, a’n rhai a ddelir gan dros 10,000 o sefydliadau ledled y byd. Gan ddefnyddio methodoleg a fframweithiau asesu trwyadl, mae’r Buddsoddwyr mewn Pobl yn gosod meincnod ar gyfer rheoli pobl yn well. Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn diffinio’r hyn sy’n angenrheidiol er mwyn arwain, cefnogi a rheoli pobl mewn ffordd sy’n cynhyrchu canlyniadau cynaliadwy.

Er mwyn ennill y dyfarniad Platinwm mae’n rhaid i gwmnïau gyrraedd safon ‘perfformiad uchel’ mewn o leiaf saith o’r naw dangosydd asesu. Drwy wneud hynny, mae cwmnïau’n dangos bod eu diwylliant a’u prosesau wedi’u seilio ar anghenion y sefydliad, a bod y ddwy agwedd yn cael eu deall, eu parchu, eu mabwysiadu a’u mewnoli gan bob aelod o’u busnes, o aelodau’r bwrdd i’r staff iau.

Rydym wedi cael cydnabyddiaeth barhaus am ein gwaith o reoli pobl, gan dderbyn safon Aur gan Buddsoddwyr mewn Pobl yn 2008, 2012 a 2015. Mae bod ymysg yr ychydig gwmnïau yn y DU sydd â dyfarniad Platinwm yn gadarnhad pellach bod ein diwylliant ac ansawdd yr hyfforddiant a ddarperir i’n pobl ifanc yn arbennig.

Mae MPCT hefyd yn drydydd yn y sector addysg byd-eang.

Agweddau unigryw a geir yn MPCT:

  • Diwylliant heb ei ail, y cryfaf a’r mwyaf ymgysylltiol a welwyd erioed gan y tîm hwn o arbenigwyr Buddsoddwyr mewn Pobl cenedlaethol.
  • Fframwaith cymorth sy’n newid ‘bywydau’ Dysgwyr a staff fel ei gilydd.
  • Arddull arweinyddiaeth ysbrydoledig ‘Lefel 5’ sy’n ennyn diddordeb pawb, ac sy’n annog lefelau uchel o ‘arweinyddiaeth wasgaredig’.
  • Diwylliant Tîm sy’n cwmpasu pawb beth bynnag fo’u rôl/gradd/rhyw.
  • Dull o gynllunio strategaeth sy’n gwbl gydweithredol.

Tystebau Staff

Bonnie Simeon

David Huggins