Recriwtio Staff

Pam ddylech chi weithio i MPCT?

Amcan yr adran Adnoddau Dynol yw recriwtio, hyfforddi a chadw’r nifer gywir o staff o’r safon angenrheidiol i gefnogi’r gwaith o gyflawni amcanion strategol MPCT.

Mae MPCT yn gyflogwr arobryn sydd wedi cael ei gydnabod fel cyflogwr Platinwm gan Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP).

Byddai 100% o'r staff yn argymell MPCT fel cyflogwr

Mae 99% o staff yn credu bod cenhadaeth/diben MPCT yn gwneud iddynt deimlo bod eu gwaith yn bwysig

Mae 97% o staff yn dweud bod ganddynt rywun yn y gweithle sy'n annog eu datblygiad

Mae 97% o'r staff yn cael cyfle i wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau bob dydd

Drwy gydol yr asesiad, roedd pobl MPCT yn frwdfrydig ac yn angerddol am eu sefydliad. Mae'r adborth rhyfeddol a gafwyd gan y rhai a gyfwelwyd, y canlyniadau cadarnhaol o’r arolygon, y gweithgareddau a arsylwyd a’r cyfoeth sylweddol o dystiolaeth a gynigwyd gan y sefydliad wedi cefnogi MPCT i ennill Gwobr Platinwm. Mae hyn yn gyflawniad gwych i sefydliad sy'n rhoi cymaint o ffocws ar ragoriaeth ym mhopeth a wnânt, llongyfarchiadau.

Jackie Lewis
Asesydd IIP Mai 2019.

Ers ei sefydlu, mae MPCT wedi cadarnhau y gall pobl ifanc, waeth beth fo’u cefndir, lwyddo yn yr amgylchedd cywir. Mae wedi bod yn fraint gweld pobl ifanc yn datblygu o fod yn blant i fod yn oedolion, gan ddatblygu'n fodelau rôl cadarnhaol a chynhyrchiol. Maent yn dod yn aelodau o'u cymunedau ac yn gallu cyfrannu'n emosiynol ac yn economaidd.

Jackie Lewis
Asesydd IIP Mai 2019

Cymorth a Buddion Staff

Mae'r cymorth a’r buddion i staff yn rhagorol, ac yn arwydd amlwg o sut y gwerthfawrogir a gwobrwyir staff.

Bydd y rhan fwyaf o fuddion staff ar gael unwaith y bydd aelod o staff wedi cwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus. Fodd bynnag, mae staff yn cael cefnogaeth o’u diwrnod cyntaf un, gan dderbyn hyfforddiant, datblygiad, cyngor ac arweiniad. Mae'r pecyn buddion yn MPCT yn cynnwys y canlynol:

Lawrlwythwch ein dogfen lles nawr i weld ein holl fuddion
Yswiriant Group Life:

Mae'r holl staff ag yswiriant gydol oes GROUP LIFE. Mae'r polisi hwn yn talu 3 gwaith y cyflog blynyddol pe bai rhywbeth yn digwydd i chi.

Taliadau Lles:

Rhoddir £15 y mis i weithwyr MPCT i’w wario ar weithgaredd lles. Mae cynnal cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith yn bwysig er mwyn cadw staff yn iach ac yn llawn cymhelliant.

Gwyliau Blynyddol Rhagorol:

Mae'r holl staff addysgu a’r staff rhaglen yn cael 8 wythnos o wyliau drwy gyfnodau cau. Mae'r holl staff cymorth yn cael 6 wythnos o wyliau ar sail hyblyg.

Yswiriant Iechyd

Rydym yn cynnig yswiriant gofal iechyd i’r holl weithwyr sydd wedi cwblhau eu gwasanaeth prawf 6 mis.

Cyflog Cystadleuol:

MPCT yn adolygu cyflogau'n flynyddol ac yn meincnodi yn erbyn darparwyr hyfforddiant eraill o fewn y rhwydwaith. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn cynnig cyflogau rhagorol.

Pensiwn Seiliedig ar Waith:

Caiff staff eu cofrestru ar gynllun pensiwn seiliedig ar waith ac mae'r cwmni'n cyfrannu mwy na’r isafswm cenedlaethol.

Mae Gwobrau Balchder MPCT yn cydnabod cyfraniadau eithriadol llawer o’n staff wrth iddynt wneud y gwaith pontio angenrheidiol ar ddechrau’r cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth.

Gwahoddwyd timau i enwebu cydweithwyr a oedd wedi mynd y tu hwnt i’r galw yn eu gwaith, eu hymrwymiad a’u hymgysylltiad. Mae dros 100 o aelodau staff wedi cael eu cydnabod, gyda rhai aelodau o staff yn derbyn mwy nag un wobr.

 • “I was very grateful to be nominated for a PRIDE award; it makes me feel valued and affirms that the hard work I have been putting in is making a difference. I have enjoyed every minute of working within MPCT in an incredible team and I am excited by what the future holds.”

  Sam Foot
  Marketing Assistant
 • “I was very humbled and surprised to win more than one PRIDE award. It was also great to be nominated alongside my partner in crime, Staff Kyle Smith. We really enjoy working together as a team and we like to create healthy competition between ourselves, which we believe always has a positive effect on our learners.”

  David Huggins
  Centre Manager
 • “I was very grateful to recieve a PRIDE award for a second time. I truly enjoy working with all the staff and Learners and I like to think that I am able to offer support and guidance alongside fulfilling my new additional duties as a specialist coach. I think teamwork is really important and it is nice to feel valued and appreciated within my fab Central team.”

  Leigh Wooten
  Skills Instructor

Vacancies

Tax Senior

Gwnewch Gais Nawr

A Mechanic

Gwnewch Gais Nawr

3rd Line Engineer

Gwnewch Gais Nawr

Financial Planning and Analysis Analyst

Gwnewch Gais Nawr

Performance Test Lead

Gwnewch Gais Nawr

Accounts Administrator – Motorhome Republic

Gwnewch Gais Nawr

Health & Safety Executive

Gwnewch Gais Nawr

Treasury Assistant

Gwnewch Gais Nawr

Recruitment Coordinator

Gwnewch Gais Nawr

Online Groups Advisor

Gwnewch Gais Nawr

Office Manager

Gwnewch Gais Nawr

Care Worker

Gwnewch Gais Nawr

Accounts Payable

Gwnewch Gais Nawr