CEFNOGI MPCT

Partneriaethau

Mae’r gwaith a wnawn ag eraill yn creu partneriaethau arloesol a chryf, sy’n cefnogi recriwtio a Dilyniant Dysgwyr.

Mae ein partneriaethau’n amrywiol, ac mae’n caniatáu i gyflogwyr ehangach fanteisio ar y cyfoeth o ansawdd, effaith ac adnoddau sydd i’w cael yn ein Gwasanaethau Milwrol a’n Colegau Addysg Bellach. Ni yw’r unig sefydliad yn y DU sydd â Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) gyda phob un o dri Gwasanaeth Milwrol y DU.

Deall Gwerth yr Ymyriad

Mae deall anghenion unigol Partneriaid yn hanfodol i lwyddiant unrhyw bartneriaeth. Mae’r holl staff yn hyblyg o ran eu hymagwedd ac yn meddu ar y rhinweddau a’r gallu personol i addasu pan fo angen. Mae cynnal cyfarfodydd rheolaidd, gydag agenda sy’n trafod a sicrhau bod anghenion ein Partneriaid yn cael eu diwallu, yn cael blaenoriaeth yn rhythm rheolaidd y gweithgareddau a gynlluniwyd.

Ansawdd Cyfathrebu

Bydd yr astudiaethau achos amrywiol, sydd i’w gweld ar y tudalennau gwybodaeth y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, yn cadarnhau gwerth yr ymyriad ac yn atseinio â’n partneriaid presennol ac unrhyw gyfleoedd partneriaeth a ddaw yn y dyfodol.

Diwallu Anghenion Unigol ein Partneriaid

Mae deall anghenion unigol Partneriaid yn hanfodol i lwyddiant unrhyw bartneriaeth. Mae’r holl staff yn hyblyg o ran eu hymagwedd ac yn meddu ar y rhinweddau a’r gallu personol i addasu pan fo angen. Mae cynnal cyfarfodydd rheolaidd, gydag agenda sy’n trafod a sicrhau bod anghenion ein Partneriaid yn cael eu diwallu, yn cael blaenoriaeth yn rhythm rheolaidd y gweithgareddau a gynlluniwyd.

Adeiladu Enw Da

Mae meithrin enw da yn elfen sylfaenol o unrhyw waith dylanwadu a rheoli perthynas. Rydym yn ymwybodol y bydd y broses o adeiladu enw da yn dibynnu ar ansawdd y rheolaeth o gydberthnasau sy’n deillio’n uniongyrchol o ansawdd ein darpariaeth a’n cyflawniad o addewidion.

Defnyddio technoleg a TGCh

Bydd yr ystyriaeth hon yn sicrhau bod MPCT yn gyfredol, yn fedrus ac yn wydn o ran ei ddull o allu datblygu, rheoli ac adrodd ar dargedau a chanlyniadau ein staff sydd â chyfrifoldeb yn y maes hwn.

Cyflawni Addewidion

Rydym yn sicrhau ein bod yn cyflawni unrhyw addewidion a chyfathrebu a wneir yn unol â’r egwyddorion, y meincnodau a’r safonau disgwyliedig mewn unrhyw bartneriaeth. Yn wir, mae’n hanfodol i’w llwyddiant.

PARTNERIAID TRI GWASANAETH

Mae ein Partneriaethau Lluoedd Arfog yn elfen alluogi hanfodol wrth gefnogi ein Dysgwyr i gyflawni eu dyheadau i wasanaethu eu gwlad.

Darllen Mwy

Partneriaid MPCT

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda nifer o Bartneriaid sy'n cefnogi ein Dysgwyr i baratoi ar gyfer y gweithle, i ddatblygu ac i gyfoethogi eu hunain.

Darllen Mwy