Dy Drobwynt Di


Making better citizens in the
United Kingdom

Sgroliwch

MPCT

Welcome

Since its formation in 1999, the Motivational Preparation College for Training (MPCT) has been dedicated to offering opportunities to young people through training and education.

MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as ‘Outstanding’ in all areas by Ofsted. MPCT’s vision is to deliver outstanding quality of education programmes in every region of the United Kingdom.

Darllen Mwy
MPCT Student

MPCT has five distinct provisions:

 • Mae’r Coleg Paratoi Milwrol (MPC) yn goleg hyfforddi unigryw sy’n helpu pobl ifanc 16-19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol, a’u sgiliau cyflogadwyedd i helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd gwerth chweil yn Lluoedd Arfog Prydain.

 • Mae Ysgolion MPCT yn ddarparwyr hyfforddiant o fri sy’n gweithredu ledled y DU, a phrif sylfaen eu gwaith yw addysg a dysg.

 • Mae'r Coleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi'i gynllunio ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed sy'n dymuno ennill cymwysterau a phrofiadau i’w galluogi i ddilyn gyrfa yn y diwydiant chwaraeon a hamdden egnïol. Rydym yn cynnig cymwysterau Lefel 1 a 2, a fydd, yn ein barn ni, yn helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd ein myfyrwyr. Mae amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gael i ddysgwyr, gan gynnwys cyflwyniadau, hyfforddiant a mentora gan chwaraewyr proffesiynol ac arbenigwyr yn y diwydiant. Mae'r Coleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn ymfalchïo yn y berthynas ysbrydoledig rhwng ein hyfforddwyr a'u myfyrwyr. Yn wahanol i golegau eraill sy’n rhoi cyfres o diwtoriaid i’w dysgwyr, yma mae ganddynt hyfforddwr penodol ar gyfer y cwrs cyfan, ym meysydd theori ac ymarferol. Mae hyn yn darparu amser a gofod i'r cydberthnasau cadarnhaol hyn esblygu.

 • Maent yn ffordd wych i fusnesau ddatblygu sgiliau allweddol o fewn gweithluoedd. Mae pob prentisiaeth yn cynnwys yr elfennau canlynol: Cymhwyster cymhwysedd priodol ar o leiaf Lefel 2 o'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (os oes eu hangen). Cymhwyster gwybodaeth dechnegol, megis Hyfforddiant Personol neu Hyfforddi Chwaraeon (sy'n berthnasol i'r Brentisiaeth benodol). Cymwysterau neu ofynion eraill sy’n ofynnol gan alwedigaeth benodol, megis Beicio Dan Do (Spin) a Chodi Pwysau.

 • Mae’r ddarpariaeth barhaus a blaengar a gyflwynir yn yr ysgol dan arweiniad hyfforddwyr yn cynnig cyfleoedd gwych i ehangu ac i wahaniaethu o fewn eu cwricwlwm. Mae Arweinwyr Ifanc MPCT yn cefnogi strategaeth ac ymagwedd yr ysgol tuag at addysg cymeriad. Mae ein hyfforddwyr cyfeillgar, sydd â chyfoeth o brofiad yn y sectorau milwrol ac addysg, yn tywys dysgwyr ar daith o chwilfrydedd a hunan-ddarganfod, gan ddatblygu sgiliau a phriodoleddau ehangach, boed yn feithrin gwydnwch neu feithrin rhinweddau, oll ar sylfaen o ethos milwrol meddal.

 • MPCT’s vision is to deliver transformational education. MPCT will achieve this by positive performance management; which promotes an inspirational coaching & learning culture resulting in better citizens.

 • Our mission is to engage, motivate and educate in order to achieve excellence for all. We do this in an environment that is caring, supportive, safe and positive.

Gweld ein Gwerthoedd Craidd

Blaenoriaethau Strategol MPCT

Mae Blaenoriaethau Strategol a Datganiad Gweledigaeth newydd MPCT yn gosod cwys glir i’w dilyn. Mae’r ddau yn cyd-fynd a Chenhadaeth, Ethos a Bwriad Cwricwlwm MPCT.

 • 1
  Maximise MPCT student’s potential by delivering an inspirational quality of education programme.
 • 2
  Provide high-quality provision which meets the needs of local, regional and national priorities. ​
 • 3
  Create exceptionally strong and innovative partnerships.​
 • 4
  Train, value and develop MPCT people to become subject matter experts through a positive coaching culture.

Y Newyddion Diweddaraf

Digwyddiadau Sydd i Ddod

Rydym yn gobeithio ailddechrau digwyddiadau wyneb yn wyneb cyn gynted â phosibl!

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr MPCT i dderbyn dogn wythnosol o ddigwyddiadau, newyddion a llwyddiannau dysgwyr ar draws MPCT!