Caroline Ansell AS

Mae Caroline yn gyn-athrawes ac arolygydd ysgol ac yn fam i dri mab. Bu’n ymgyrchydd Ceidwadol am flynyddoedd lawer, yn ogystal â bod yn Gynghorydd ar gyfer Meads ar Gyngor Bwrdeistref Eastbourne, yn delio â phroblemau pobl, ac o hyd yn ymdrechu i gynnal yr ansawdd bywyd gorau i drigolion lleol.

Meddai Caroline, “Mae bod yn Aelod Seneddol dros fy etholaeth enedigol wir yn anrhydedd.

Mae fy ngwreiddiau yn y gymuned hon ac felly yr wyf yn y sefyllfa orau i sicrhau ei ffyniant gan ofalu, bob amser, am y rhai mewn angen.

Rwy’n byw yng nghanol ardal yr hen dref, ac wrth fy modd yn bod yn rhan o fywyd y dref gyfan. Mae gan ein cymuned gymaint o’i phlaid, ac rwy’n benderfynol o’i gwneud yn lle gwell fyth i fyw.

Byddaf yn gweithio’n galed i greu mwy o swyddi drwy gefnogi busnesau lleol ac ymgyrchu dros well cysylltiadau trafnidiaeth.

Byddaf yn gweithio’n galed am ail redfa yn Gatwick, Wi-Fi ar ein holl drenau a buddsoddiad yn yr A27 – popeth a fydd yn helpu i ddatgloi potensial yr economi leol.

Addysg sy’n gyrru fy ngwaith fel AS. Roeddwn yn athrawes am 15 mlynedd a bydd fy arbenigedd yn helpu i godi safonau mewn ysgolion lleol – fel y gall pobl ifanc gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Mae’r GIG yn werthfawr i mi a’m teulu. Pan gafodd fy mab ddiagnosis o diwmor ar yr ymennydd, doedd dim rhaid i ni feddwl sut y bydden ni’n talu am ei driniaeth – oherwydd bod nyrsys a meddygon lleol yno ar ein cyfer. Byddaf yn brwydro i sicrhau bod pawb yn ein cymuned yn cael y gofal gorau posibl.

Mae’n fraint cael cynrychioli fy etholaeth gartref ac rwy’n addo gwasanaethu fy nghyd-drigolion gyda brwdfrydedd a thosturi.”

“Fe’m gwahoddwyd gan MPCT i fod yn Noddwr y Coleg, anrhydedd mawr yr oeddwn yn falch o’i dderbyn.

Mae’r Coleg Milwrol â dyfarniad ‘Rhagorol’ gan OFSTED, ac mae ganddo record wych o ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc sydd â dyheadau i wasanaethu yn y lluoedd arfog ac mewn rolau gwasanaeth ar draws cymdeithas. Rwy’n angerddol am y rôl y mae ein lluoedd arfog yn ei chwarae yn fy ardal, ac rwy’n falch bod gan yr MPCT ganolfan yn Eastbourne.

Roeddwn wrth fy modd o gael bod yn siaradwr gwadd mewn Seremonïau Gwobrwyo dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Gall yr MPCT fod yn falch iawn o’r rôl y mae’n ei chwarae wrth baratoi dysgwyr ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol, ac mewn rhai sefyllfaoedd gan newid bywydau.

Wrth wrando ar dystiolaethau dysgwyr yn y Gwobrau hyn, ac o siarad yn ddiweddarach gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd, mae’n anhygoel – yn deimladwy iawn mewn gwirionedd – cael gwybod beth yn union y mae’r Coleg wedi’i olygu i’r dynion a’r menywod ifanc hyn.

Mae ffocws y dysgwyr a’u hymroddiad i fod cystal ag y gallent fod wastad yn creu argraff; ar ôl bod yn athrawes am flynyddoedd lawer cyn ymgymryd â’m sedd yn y Senedd, gwn mai gwydnwch, a pheidio â rhoi’r ffidil yn y to, yw’r arwydd y bydd rhywun yn llwyddo, ac mae MPCT yn rhagori wrth adeiladu’r priodoledd hanfodol hwn”.

Ewch i Wefan Caroline